Loading…
Welcome to Beijing!
TK

Takamichi Kojima

Kyoto Saikyo Senior High School
Japan